Bản tin khoa học số 48 - Viện Khoa học lao động xã hội

Những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lĩnh vực lao động việc làm ở Việt Nam

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Viện Khoa học Lao động Xã hội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ecef879a-51dd-4e8b-90b9-9dc86655b218