Bản tin khoa học số 46 - Viện Khoa học Lao động Xã hội

Hội nhập quốc tế về Lao động và Xã hội

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Viện Khoa học Lao động Xã hội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/d8e94fa4-4bce-493c-ab6b-5852eab5ee82