Bản tin khoa học số 43 - viện khoa học lao động xã hội

Đánh giá thực trạng an sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Viện Khoa học Lao động Xã hội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cec9ec87-bc13-4e7b-9391-25288fb04f25