Bản tin khoa học số 41 - viện khoa học lao động xã hội

Năng suất lao động ở Việt Nam- nhìn từ góc độ cơ cấu lao động và kỹ năng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Viện Khoa học Lao động Xã hội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e2c300cc-fc9a-44b5-becc-af88bcf9e35e