Bản tin khoa học số 24 - viện Khoa học lao động xã hội

Phát triển nguồn nhân lực

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp PGS. TS Nguyễn Bá Ngọc
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e29ddce2-51f1-4ca6-b069-06d3aab44c9b