Bản tin khoa học số 21 - Viện khoa học lao động xã hội

Các định hướng chiến lược phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Nguyễn Trọng Đàm - Nguyễn Hữu Dũng
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e084c559-b82a-45be-b6cb-14fced3adf68