Bản tin khoa học số 16 - Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Kỹ thuật nội suy trong công tác nghiên cứu

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Nguyễn Đức Hùng
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/f7e63cc1-5a96-49db-a4a3-8bb135646a27