Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam Số 13, quý 1 năm 2017

Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 13, quý 1 năm 2017 đưa ra một số chỉ tiêu kinh tế và thi trường lao động chủ yếu; dân số từ 15 tuổi trở lên và lực lượng lao động; việc làm; thu thập của lao động làm công hưởng lương; thất nghiệp và thiếu việc làm; kết nối cung - cầu lao động và kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động của Quý 1 năm 2017.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/d3960544-83e9-45b3-8703-839e9bf69487