Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 1, quý 1-2014

Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 1, quý 1-2014

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

This dataset has no data

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/f36e1f83-2032-448a-8ec9-c81cecfee3f5